समान परीक्षा व्यवस्था समिति

(माध्यमिक) हनुमानगढ़


01552-231739

spvshanumangarh@gmail.com


# classname subjectname syllabusfile
1 Class IX हिन्दी
2 Class IX अंग्रेजी
3 Class IX तृतीय भाषा-संस्कृत
4 Class XI तृतीय भाषा-पंजाबी
5 Class XI विज्ञान
6 Class XI सामजिक विज्ञान
7 Class XI गणित
8 Class XI राजस्थान अध्ययन
9 Class XI शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा
10 Class XI फाउण्डेशन ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी
11 Class XI समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा
12 Class XI कला शिक्षा
13 Class X हिन्दी
14 Class X अंग्रेजी
15 Class X तृतीय भाषा-संस्कृत
16 Class X तृतीय भाषा-पंजाबी
17 Class X विज्ञान
18 Class X सामजिक विज्ञान
19 Class X गणित
20 Class X राजस्थान अध्ययन
21 Class X शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा
22 Class X फाउण्डेशन ऑफ इन्फोरमेशन टेक्नोलॉजी
23 Class X समाजोपयोगी उत्पादक कार्य एवं समाज सेवा
24 Class X कला शिक्षा
25 Class XI हिन्दी अनिवार्य
26 Class XI अंग्रेजी अनिवार्य
27 Class XI अर्थशास्त्र
28 Class XI अंग्रेजी साहित्य
29 Class XI भूगोल
30 Class XI हिन्दी साहित्य
31 Class XI विश्व का इतिहास
32 Class XI गृह विज्ञान
33 Class XI गणित
34 Class XI चित्रकला
35 Class XI राजनीति विज्ञान
36 Class XI लोक प्रशासन
37 Class XI पंजाबी साहित्य
38 Class XI राजस्थानी साहित्य
39 Class XI संस्कृत साहित्य
40 Class XI जीवन कौशल
41 Class XI समाजपयोगी योजनाएं
42 Class XI समाज शास्त्र
43 Class XI भौतिक विज्ञान
44 Class XI रसायन विज्ञान
45 Class XI जीव विज्ञान
46 Class XI कम्प्यूटर विज्ञान
47 Class XI लेखाशास्त्र
48 Class XI व्यवसाय अध्ययन
49 Class XI कृषि जीव विज्ञान
50 Class XI कृषि रसायन विज्ञान
51 Class XI कृषि विज्ञान
52 Class XII हिन्दी अनिवार्य
53 Class XII अंग्रेजी अनिवार्य
54 Class XII अर्थशास्त्र
55 Class XII अंग्रेजी साहित्य
56 Class XII भूगोल
57 Class XII हिन्दी साहित्य
58 Class XII विश्व का इतिहास
59 Class XII गृह विज्ञान
60 Class XII गणित
61 Class XII चित्रकला
62 Class XII राजनीति विज्ञान
63 Class XII लोक प्रशासन
64 Class XII पंजाबी साहित्य
65 Class XII राजस्थानी साहित्य
66 Class XII संस्कृत साहित्य
67 Class XII जीवन कौशल
68 Class XII समाजपयोगी योजनाएं
69 Class XII समाज शास्त्र
70 Class XII भौतिक विज्ञान
71 Class XII रसायन विज्ञान
72 Class XII जीव विज्ञान
73 Class XII कम्प्यूटर विज्ञान
74 Class XII लेखाशास्त्र
75 Class XII व्यवसाय अध्ययन
76 Class XII कृषि जीव विज्ञान
77 Class XII कृषि रसायन विज्ञान
78 Class XII कृषि विज्ञान